WATERBEHEER IN ITALIË

Waterbeheer in Italië omvat twee cruciale cycli:

 • Drinkwater, dat wordt gewonnen en gedistribueerd voor menselijke consumptie;
 • Stedelijk afvalwater, inclusief verzameling, transport en behandeling na gebruik.

Dit vereist een uitgebreid infrastructuurnetwerk, dat veel energie verbruikt. Bovendien impliceert effectief beheer het behandelen van afvalwater om het milieu te beschermen en hergebruik te vergemakkelijken, wat kostbare faciliteiten noodzakelijk maakt.

Efficiëntie is afhankelijk van robuuste iinfrastructuurbeheer en bestuur dat verschillende activiteiten integreert. Dit zorgt ervoor dat de dienstverlening in lijn is met de principes van effectiviteit, efficiëntie en kosteneffectiviteit. De Italiaanse watervoorziening is grotendeels gecentraliseerd en wordt door de overheid beheerd, hoewel ook enkele particuliere bedrijven een rol spelen. Rondom 150 waterbedrijven toezicht houden op geïntegreerde waterdiensten, van opvang tot behandeling.

Waterverbruik in Italië

In vijf jaar tijd bedroeg de totale hoeveelheid water die landelijk werd onttrokken ongeveer 30.4 miljard kubieke meter. Dit bevat:

 • Civiel watergebruik
 • Irrigatie
 • Industrieel water

In Italië is het gebruik van watervoorraden als volgt verdeeld:

 • 56% voor irrigatie
 • 31% voor civiel gebruik
 • 13% voor industriële productie

Het verbeteren van monitoringsystemen voor wateronttrekkingen in de civiele, industriële en irrigatiesector is van cruciaal belang waterbeheer in Italië. Het helpt:

 • Bescherm de watervoorraad
 • Verbeter het efficiënte gebruik ervan

Ondanks de overvloedige watervoorraden van Italië behoort het land wereldwijd tot de toplanden wat betreft waterverspilling. Dit blijkt uit een dagelijkse consumptie per hoofd van de bevolking van ongeveer 245 liter.

Markttrends en opkomende kansen

De hydrologische cyclus van Italië ondergaat aanzienlijke veranderingen als gevolg van de klimaatverandering, wat heeft geleid tot:

 • Een merkbare stijging van het aantal gebieden dat de afgelopen 70 jaar door extreme droogte is getroffen.
 • Een vermindering van 20% in de jaarlijkse waterbeschikbaarheid vergeleken met voorgaande decennia.

Momenteel bedraagt ​​de jaarlijkse waterbeschikbaarheid in Italië ongeveer 133 miljard kubieke meter, wat de kritieke uitdagingen in de wereld onderstreept waterbeheer in Italië.

Vooral stedelijke gebieden worden getroffen, omdat ze te maken hebben met hogere temperaturen en minder neerslag. Niet al het onttrokken water bereikt echter het drinkwaterdistributiesysteem. Dit komt door verliezen tijdens de aanvoer- en verwerkingsprocessen. Italië wordt geconfronteerd met een aanzienlijk lekkageprobleem: 42.2% van het water gaat verloren door lekkages.

Dit probleem wordt verergerd door de verouderende infrastructuur. Ondanks de overvloedige watervoorraden worstelt Italië met duurzaam waterbeheer. Klimaatverandering, periodieke droogtesen de stijgende vraag staan ​​een effectief beheer in de weg.

Om deze uitdagingen aan te pakken, zijn duurzame praktijken en investeringen in innovatieve technologieën nodig.

Regio's in Italië die meer investeringen nodig hebben

De investeringen in de watersector laten een positieve trend zien, gekenmerkt door:

 • Variaties tussen managementtypen en regio's: Het investeringsniveau varieert afhankelijk van het type beheer en het geografische gebied.
 • Verhoogde uitgaven door industriële exploitanten: In 2021 stegen de uitgaven per hoofd van de bevolking door industriële exploitanten tot € 56, vergeleken met € 54 in de voorgaande periode. Deze trend van toenemende investeringen begon in 2012 en zal zich naar verwachting voortzetten, met een verwachte stijging tot € 63 per hoofd van de bevolking in de komende jaren. 

De investeringen per persoon door economisch beheerde entiteiten zijn echter gestagneerd. Niettemin liggen alle cijfers nog steeds onder het Europese gemiddelde.

De kwaliteit van de watervoorzieningen verbetert. Deze verbetering komt tot uiting in verminderde netwerkverliezen en minder riooloverstromingsincidenten. Er zijn echter regionale verschillen in kwaliteit, vooral in het Zuiden. Dit resulteert in een ‘waterdienstkloof’. Het Zuiden ervaart bijvoorbeeld veel hogere aantallen serviceonderbrekingen dan het Noorden. Bovendien zijn de netwerkverliezen in deze regio groter.

Het Nationaal Herstel- en Veerkrachtplan (PNRR)

De Nationaal herstel- en veerkrachtplan (PNRR) omvat maatregelen voor duurzaam waterbeheer en verbetering van de waterkwaliteit. Deze inspanningen zijn gericht op het waarborgen van de waterveiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Het gaat hierbij om het voltooien van infrastructuurprojecten, het verbeteren van de waterkwaliteit en het effectief verdelen van middelen over sectoren.

met € 4.38 miljard toegewezen, speelt de PNRR een cruciale rol bij het stimuleren van investeringen en het bepleiten van bestuurshervormingen. Bovendien zal € 476 miljoen uit het React-EU-programma de verliezen verminderen en de netwerken in Zuid-Italië moderniseren.

Financiële instrumenten zoals FSC 2021-2027 en CIS Water Common Good kunnen bijdragen aan strategische projecten voor veerkracht en servicekwaliteit.

Toegang tot innovatie is van cruciaal belang voor het aanpakken van de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en waterbehoud. De kapitaalmarkt en durfkapitaal bieden kansen voor technologische vooruitgang in de watersector.

WAT BEDRIJVEN OVER ONS ZEGGEN

samotiek

Proaxxes faciliteerde Samotics bij het tot stand brengen van verbindingen met de toonaangevende Italiaanse waterbedrijven, waardoor ze hun innovatieve systeem konden presenteren met als doel een pilot uit te voeren om hun technologie te testen.

Water Alliantie

De Wateralliantie in Nederland is een uniek samenwerkingsverband van publieke en private bedrijven, overheidsinstellingen en kennisinstellingen gericht op watertechnologie. Het bestrijkt de volledige innovatieketen, van initiële ideeën en onderzoek tot gespecialiseerde laboratoria, een watertoepassingscentrum, demonstratielocaties en mondiale toepassingen bij commerciële bedrijven. Proaxxes is de partner van Water Alliance voor het vertegenwoordigen van haar belangen in Italië.

WAT WIJ VOOR U KUNNEN DOEN

Proaxxes maakt op maat gemaakte strategieën voor markttoegang voor een duurzame aanwezigheid in Italië, afgestemd op uw doelen en middelen.

Wij verbinden u met belangrijke marktspelers om waardevolle relaties op te bouwen en uw bereik uit te breiden.

Wij bieden uitgebreid beheer en coördinatie voor uw activiteiten in Italië, waarbij we gebruik maken van lokale expertise om culturele verschillen te overbruggen en zakelijke kansen te benutten.

Menu